عنوان خدمت شناسه
اعزام مبلغ و مبلغه عمومي در مناسبت هاي ديني و انقلابي ۱۷۰۴۱۶۹۳۰۰۰
استقرار روحاني در مناطق مورد نياز و محروم ۱۷۰۴۱۶۹۴۰۰۰
صدور مجوز کانون هاي فرهنگي تبليغي ۱۷۰۶۱۶۹۵۰۰۰
صدور مدرک حفظ به حفاظ قرآن کريم ۱۷۰۶۱۶۹۶۰۰۰
صدور مجوز انجمن هاي اسلامي ۱۷۰۶۱۶۹۷۰۰۰
صدور مجوز هيئات مذهبي ۱۷۰۶۱۶۹۸۰۰۰