آگهی مناقصه عمومی عمومی تامین تجهیزات

اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد جهت تامین تجهیزات مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید

مهلت دریافت پاسخ: ۱۴۰۱/۴/۸ ساعت ۱۲ ظهر

آدرس مناقصه گزار :ارومیه – خيابان امام – کوی ۹ (اسلامی) -اداره کل تبلیغات اسلامی

تلفن:۳۲۲۳۰۱۱۳ داخلی ۱۲۲

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است

موارد مورد مناقصه:

۱-ژنراتور الکتریکی گازی توان ۶۰ کاوا

۲-عایق ایزوگام به متراژ ۵۶۰۰

آگهی فراخوانی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تصدی گری

خدمات تنظيف پذيرايي –خدمات اداري ، دفتري و پشتيباني–حفاظت فيزيكي و نگهداري ساختمان- تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و مخابراتی

را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه ي مراحل برگزاري استعلام از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد گران در صورت عدم عضويت قبلي ،‌مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار در سامانه تاريخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت ۱۴:۰۰ روزسه  شنبه  تاريخ : ۱۴۰۱/۱/۳۰

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت ۱۳:۰۰ روز : پنج  شنبه تاريخ :۱۴۰۱/۲/۱۰

زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت ۱۰:۰۰ روزچهار شنبه  تاريخ :۱۴۰۱/۲/۱۴

اطلاعات تماس دستگاه برای دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد و ارائه پاكتهاي الف، ب و ج:

آدرس :ارومیه – خيابان امام – کوی ۹ اسلامی سابق  اداره کل تبلیغات اسلامی  واحد حقوقی

تلفن: ۳۲۲۴۹۲۶۸–۳۲۲۳۰۱۱۳

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

ساير موارد:

۱- اقامتگاه قانوني و محل فعاليت مندرج در اساسنامه و آگهي تغييرات شركت ، شهرارومیه باشد .

۲- مبالغ پيشنهادي ملاك تعيين برنده و مبلغ قرارداد خواهد بود ، وليكن پرداختهاي ماهيانه براساس صورت وضعيت كاركرد واقعي محاسبه و پرداخت خواهد شد .

۳- عليرغم عنوان قرارداد ، در آناليز حقوق و دستمزد مي بايست تعداد نيروهاي بكارگيري شده نيز اعلام گردد .

۴- معادل ده درصد مبلغ كل قرارداد طي يك فقره ضمانت نامه بانكي از پيمانكار بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات دريافت گرديده و تا خاتمه قرارداد نزد سازمان باقي خواهد ماند.

۵- پرداخت تمامی حقوق و مزايا ، حق بيمه ، پاداش (‌عيدي)‌ ، سنوات و غيره كاركنان در اختيار پيمانكار ، به عهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

۷-مناقصه گران میبایست دارای گواهی HSE باشند.

۸- مناقصه گران مي بايست جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات ، نماينده خود را به صورت كتبي معرفي نمايند .