۱۴۰۱-۰۲-۲۸ ۰۵:۳۹

آخرين بروز رسانی(6 اردیبهشت ماه)

آگهی فراخوانی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تصدی گری

خدمات تنظيف پذيرايي –خدمات اداري ، دفتري و پشتيباني–حفاظت فيزيكي و نگهداري ساختمان- تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و مخابراتی

را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه ي مراحل برگزاري استعلام از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد گران در صورت عدم عضويت قبلي ،‌مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار در سامانه تاريخ 1401/1/27 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14:00 روزسه  شنبه  تاريخ : 1401/1/30

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 13:00 روز : پنج  شنبه تاريخ :1401/2/10

زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 10:00 روزچهار شنبه  تاريخ :1401/2/14

اطلاعات تماس دستگاه برای دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد و ارائه پاكتهاي الف، ب و ج:

آدرس :ارومیه – خيابان امام – کوی 9 اسلامی سابق  اداره کل تبلیغات اسلامی  واحد حقوقی

تلفن: 32249268–32230113

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

ساير موارد:

1- اقامتگاه قانوني و محل فعاليت مندرج در اساسنامه و آگهي تغييرات شركت ، شهرارومیه باشد .

2- مبالغ پيشنهادي ملاك تعيين برنده و مبلغ قرارداد خواهد بود ، وليكن پرداختهاي ماهيانه براساس صورت وضعيت كاركرد واقعي محاسبه و پرداخت خواهد شد .

3- عليرغم عنوان قرارداد ، در آناليز حقوق و دستمزد مي بايست تعداد نيروهاي بكارگيري شده نيز اعلام گردد .

4- معادل ده درصد مبلغ كل قرارداد طي يك فقره ضمانت نامه بانكي از پيمانكار بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات دريافت گرديده و تا خاتمه قرارداد نزد سازمان باقي خواهد ماند.

5- پرداخت تمامی حقوق و مزايا ، حق بيمه ، پاداش (‌عيدي)‌ ، سنوات و غيره كاركنان در اختيار پيمانكار ، به عهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

7-مناقصه گران میبایست دارای گواهی HSE باشند.

8- مناقصه گران مي بايست جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات ، نماينده خود را به صورت كتبي معرفي نمايند .