شهرستان شوط

معرفی شهرستان شوط
شهرستان شوط در شمال استان آذربایجان غربی و در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو، به فاصله ۲۵۷ کیلومتر از مرکز استان واقع شده و در ارتفاع ۱۰۳۶ متری از سطح دریا قرار گرفته است.
این شهرستان از طرف شمال به شهرستان ماکو و پلدشت، از غرب به شهرستان چالدران، از جنوب به چایپاره و از شرق به شهرستان پلدشت محدود می شود. مساحت شهرستان ۹۳۱ کیلومتر مربع است و کوچکترین شهرستان استان آذربایجان غربی محسوب می شود.
شهرستان شوط مطابق آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، دارای ۱۵۷۵۶ خانوار و ۵۵۶۸۲ نفر جمعیت بوده است که این تعداد برابر ۷۱/۱ درصد کل جمعیت استان را شامل شده و چهاردهمین شهرستان از هفده شهرستان استان از نظر جمعیتی است. از کل جمعیت شهرستان شوط ۲۸۳۹۰ نفر مرد و ۲۷۲۹۲ نفر را زن تشکیل می دهد. به عبارتی از کل تعداد جمعیت ۹۹/۵۰ درصد مردان و ۰۱/۴۹ درصد زنان می¬باشند. بررسی ساخت سنی جمعیت شهرستان شوط نشان می دهد که جمعیت آن جمعیت جوانی است به طوری که از کل جمعیت ۳۱/۲۹ درصد کمتر از ۱۵ سال و ۳۵/۶۵ درصد در گروه سنی ۶۴-۱۵ سال و ۶۷/۵ درصد در گروه سنی ۶۵ و بیشتر قرار داشته اند.
از مجموع جمعیت شهرستان ۲۷۶۷۵(۷/۴۹ درصد) نفر در مناطق شهری و ۲۸۰۰۷(۳/۵۰ درصد) نفر در مناطق روستایی ساکن می باشند.
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال ۱۳۸۶، شهرستان شوط به مرکزیت شهر شوط از شهرستان ماکو جدا شد و طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و قره قویون، چهار دهستان و دو شهر شوط و مرگنلر و ۷۰ روستا است.