اعزام امام جماعت به كانون هاي جمعيتي مساجد،هيئات،كارخانجات،مدارس،ادارات و...