جمعه,1 تیر 1403 14:16

مناقصه و مزایدات

تعداد مناقصات برگزار شده در سال 1402 : 1 مورد و تعداد مزایدات برگزار شده در سال 1402 : 0 مورد می باشد.

برندگان : شرکت پرتو ندیم آذربایجان (گزارش مالی)

فراخوان واگذاري امور تصدي گري

سازمان تبليغات اسلامي در نظر دارد استعلام عمومي خدمات :

خدمات تنظيف پذيرايي– خدمات اداري ، دفتري و پشتيباني– حفاظت فيزيكي و نگهداري ساختمان- تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و مخابراتی

(به شماره :2002005032000001)

را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه ي مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،‌ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 23/12/1402 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 13:00 روز سه شنبه  تاريخ : 11/01/1402

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 13:00 روز :  دو شنبه تاريخ : 27/01/1402

زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 10:00 روز :  سه شنبه تاريخ : 28/01/1402

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار برای دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف :

آدرس : ارومیه –خیابان کوی اسلامی 9 اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی

تلفن:044-32230113

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس : 41934 - 021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

ساير موارد:

1- اقامتگاه قانوني و حوزه فعاليت مندرج در اساسنامه و آگهي تغييرات شركت ، شهر ارومیه باشد .

2- مبالغ پيشنهادي ملاك تعيين برنده و مبلغ قرارداد خواهد بود ، وليكن پرداختهاي ماهيانه براساس صورت وضعيت كاركرد واقعي محاسبه و پرداخت خواهد شد .

3- عليرغم عنوان قرارداد ، در آناليز حقوق و دستمزد مي بايست تعداد نيروهاي بكارگيري شده نيز اعلام گردد .

4- معادل ده درصد مبلغ كل قرارداد طي يك فقره ضمانت نامه بانكي از پيمانكار بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات دريافت گرديده و تا خاتمه قرارداد نزد سازمان باقي خواهد ماند.

5- پرداخت تمامی حقوق و مزايا ، حق بيمه ، پاداش (‌عيدي)‌ ، سنوات و غيره كاركنان در اختيار پيمانكار ، به عهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

6- مناقصه گران مي بايست جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات ، نماينده خود را به صورت كتبي معرفي نمايند .

7-حداقل تعداد شرکت کنندگان در فراخوان می بایست 2 شرکت باشد تا بازگشایی پاکات انجام پذیرد.

 


تعداد مناقصات برگزار شده در سال 1401 : 1 مورد و تعداد مزایدات برگزار شده در سال 1401 : 0 مورد می باشد.

فراخوان واگذاري امور تصدي گري

سازمان تبليغات اسلامي در نظر دارد استعلام عمومي خدمات :

  1. خدمات تنظيف پذيرايي –خدمات اداري ، دفتري و پشتيباني–حفاظت فيزيكي و نگهداري ساختمان- تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و مخابراتی

را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه ي مراحل برگزاري استعلام از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد گران در صورت عدم عضويت قبلي ،‌مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار در سامانه تاريخ 27/01/1401 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14:0 روزسه  شنبه  تاريخ : 30/01/1401

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 13:00 روز : پنج  شنبه تاريخ :10/02/1401

زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 10:00 روزچهار شنبه  تاريخ :14/02/1401

اطلاعات تماس دستگاه برای دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد و ارائه پاكتهاي الف، ب و ج:

آدرس :ارومیه – خيابان امام – کوی 9 اسلامی سابق  اداره کل تبلیغات اسلامی  واحد حقوقی

تلفن: 32249268–32230113

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

ساير موارد:

1- اقامتگاه قانوني و محل فعاليت مندرج در اساسنامه و آگهي تغييرات شركت ، شهرارومیه باشد .

2- مبالغ پيشنهادي ملاك تعيين برنده و مبلغ قرارداد خواهد بود ، وليكن پرداختهاي ماهيانه براساس صورت وضعيت كاركرد واقعي محاسبه و پرداخت خواهد شد .

3- عليرغم عنوان قرارداد ، در آناليز حقوق و دستمزد مي بايست تعداد نيروهاي بكارگيري شده نيز اعلام گردد .

4- معادل ده درصد مبلغ كل قرارداد طي يك فقره ضمانت نامه بانكي از پيمانكار بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات دريافت گرديده و تا خاتمه قرارداد نزد سازمان باقي خواهد ماند.

5- پرداخت تمامی حقوق و مزايا ، حق بيمه ، پاداش (‌عيدي)‌ ، سنوات و غيره كاركنان در اختيار پيمانكار ، به عهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

7-مناقصه گران میبایست دارای گواهی HSE باشند.

8- مناقصه گران مي بايست جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات ، نماينده خود را به صورت كتبي معرفي نمايند .

 

 

تمامی حقوق محفوظ است. نسخه سامانه : 3.1
تمامی حقوق محفوظ است. نسخه سامانه : 3.1 آخرین بروز رسانی: 1403/04/01